Hướng dẫn sử dụng Password Field trong JavaFX

Password Field trong JavaFX thường được dùng để nhập mật khẩu, các ký tự nhập vào sẽ được ẩn bằng cách hiển thị một chuỗi dấu sao.

1. Sử dụng Password Field trong JavaFX

– Password Field trong JavaFX thường được dùng để nhập mật khẩu, các ký tự nhập vào sẽ được ẩn bằng cách hiển thị một chuỗi dấu sao.

– JavaFX Password Field thuộc gói javafx.scene.control.Label

2. Khởi tạo Password Field trong JavaFX

– Để khởi tạo một JavaFX Password Field bằng cách khai báo như sau:

– Một số thuộc tính lớp Password Field trong JavaFX:

STTThuộc tínhMô tả
1setText(String value)Thiết lập nội dung văn bản hiển thị.
2getText()Lấy giá trị nội dung văn bản hiển thị.
3setPromptText(String value)Thiết lập gợi ý cho Password Field.
4setAlignment(Pos value)Thiết lập vị trí hiển thị.
5setFont(Font value)Thiết lập kiểu chữ, kích thước hiển thị.

– Thêm Password Field vào Scene Graph như sau:

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên:

Hướng dẫn sử dụng Password Field trong JavaFX

– Hiển thị mật khẩu dạng chữ thay vì dấu sao:

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên:

Hướng dẫn sử dụng Password Field trong JavaFX

Download source code bài viết.

Hướng dẫn sử dụng Password Field trong JavaFX

Xem thêm UI Controls trong JavaFX
Sử dụng ToggleButton trong JavaFX
Sử dụng Date Picker trong JavaFX
Sử dụng ProgressBar trong JavaFX
Sử dụng RadioButton trong JavaFX
Sử dụng CheckBox trong JavaFX

Lời kết: Như vậy toàn bộ nội dung bài viết này hướng dẫn các bạn sử dụng Password Field trong JavaFX. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm nội dung các bài viết về sử dụng layout trong JavaFX hoặc chuyên mục JavaFX để bổ sung thêm kiến thức về ngôn ngữ JavaFX.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...