Hướng dẫn sử dụng FileChooser trong JavaFX

FileChooser trong JavaFX cho phép người dùng có thể lựa chọn một tập tin hoặc nhiều tập tin hoặc là cho người dùng lựa chọn đường dẫn lưu tập tin.

1. Sử dụng FileChooser trong JavaFX

– FileChooser trong JavaFX cho phép người dùng có thể lựa chọn một tập tin hoặc nhiều tập tin hoặc là cho người dùng lựa chọn đường dẫn lưu tập tin.

– JavaFX FileChooser thuộc gói javafx.stage

2. Khởi tạo FileChooser trong JavaFX

– Để khởi tạo một JavaFX FileChooser bằng cách khai báo như sau:

– Bộ lọc tiện ích mở rộng: Sử dụng bộ lọc để thiết lập những loại tập tin nào sẽ được lựa chọn thay vì lựa chọn tất cả.

– Một số thuộc tính lớp FileChooser trong JavaFX:

STTThuộc tínhMô tả
1setTitle(String value)Đặt giá trị của tiêu đề hiển thị.
2showOpenDialog(Window ownerWindow)Mở cửa sổ chọn đường dẫn mở tập tin.
3showSaveDialog(Window ownerWindow)Mở cửa sổ chọn đường dẫn lưu tập tin.

– Thêm FileChooser vào Scene Graph như sau:

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên:

Hướng dẫn sử dụng FileChooser trong JavaFX

Download source code bài viết.

Hướng dẫn sử dụng FileChooser trong JavaFX

– Còn để lựa chọn đường dẫn lưu tập tin thực hiện như sau:

Xem thêm UI Controls trong JavaFX
Sử dụng ToggleButton trong JavaFX
Sử dụng Date Picker trong JavaFX
Sử dụng ProgressBar trong JavaFX
Sử dụng RadioButton trong JavaFX
Sử dụng CheckBox trong JavaFX

Lời kết: Như vậy toàn bộ nội dung bài viết này hướng dẫn các bạn sử dụng FileChooser trong JavaFX. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm nội dung các bài viết về sử dụng layout trong JavaFX hoặc chuyên mục JavaFX để bổ sung thêm kiến thức về ngôn ngữ JavaFX.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...