Hướng dẫn những hàm cơ bản trong SQL

SQL hỗ trợ những hàm cơ bản để bạn có thể thực hiện câu truy vấn tốt nhất. Sử dụng những hàm cơ bản này giúp bạn tối ưu hóa việc truy vấn SQL nhanh hơn. Hàm cơ bản trong SQL thường được sử dụng là : AVG() , COUNT(),MAX(), SUM(), ROW(), NOW()…

Những hàm aggregate cơ bản trong SQL

Hàm aggregate là những hàm sẽ trả về cho bạn một giá trị duy nhất dựa trên sự tính toán từ các giá trị trong một cột.

VD:

AVG() – trả về giá trị trung bình.

COUNT() – trả về số lượng dòng.

FIRST() – trả về giá trị đầu tiên.

LAST() – trả về giá trị cuối cùng.

MAX() – trả về giá trị lớn nhất.

MIN() – trả về giá trị nhỏ nhất.

SUM() – trả về tổng các giá trị.

Những hàm scalar cơ bản trong SQL

Hàm scalar là những hàm sẽ trả về một giá trị duy nhất dựa trên những giá trị đầu vào.

VD:

UCASE() : trả về giá trị viết hoa.

LCASE() : trả về giá trị viết thường.

MID() : cắt một đoạn của chuỗi

LEN() : trả về chiều dài của chuỗi.

ROUND() : làm tròn số.

NOW() : trả về giá trị thời gian hiện tại.

FORMAT() : chuyển đổi định dạng.

Hàm AVG() trong SQL.

Hàm COUNT() trong SQL.

Hàm trên trả về số lượng dòng trong bảng.

Hàm trên chỉ đếm những giá trị khác nhau trong bảng.

Hàm FIRST() trong SQL.

Hàm LAST() trong SQL.

Hàm MAX() trong SQL.

Hàm MIN() trong SQL.

Hàm SUM() trong SQL.

Hàm UCASE() trong SQL.

Hàm chuyển về kí tự viết hoa.

VD: Chuyển từ hoang trong cột tên trong table nhanvien thành HOANG.

Hàm LCASE() trong SQL.

Hàm chuyển về kí tự thường.

Hàm MID() trong SQL.

Hàm cắt chuổi trong SQL.

Hàm LEN() trong SQL.

Hàm ROUND() trong SQL.

Hàm cơ bản trong SQL này giúp bạn làm tròn số.

VD 21.3 thành 21.

Hàm NOW() trong SQL.

Hàm FORMAT() trong SQL.

Tham khảo w3schools.com

Bình luận

Loading...