Hướng dẫn cấu hình Hibernate Mapping Files

Hibernate là một framework cho phép người lập trình liên kết các đối tượng lớp trong Java với thể hiện của chúng trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu bằng phương pháp (O/R Mapping). Nó giúp người lập trình làm việc với cơ sở dữ liệu một cách linh hoạt và tiện lợi hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần hướng dẫn cấu hình Hibernate Mapping Files.

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình Hibernate Mapping Files bằng cách sử dụng các file mapping .hbm.xml để cấu hình thành bảng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Để cấu hình Hibernate Mapping Files bạn có thể làm theo trình tự sau đây:

Bước 1: Cấu hình Hibernate bằng cách tạo file hibernate.cfg.xml

Bước 2: Tạo các lớp thực thể (entity)

Bước 3: Tiếp theo ta cần tạo file ánh xạ (mapping)

Bạn sẽ lưu các ánh xạ này với định dạng <classname>.hbm.xml như ở bài trên là Employee.hbm.xml

Trong đó:

<hibernate-mapping> như là thành phần gốc trong đó chứa <class>

<class> được sử dụng để xác định ánh xạ cụ thể từ một lớp Java với các bảng trong cơ sở dữ liệu.

<meta> được sử dụng tạo ra các lớp mô tả

<id> xác định đây là khóa chính

<generator> tự động tạo khóa chính.

<property> được sử dụng để ánh xạ một thuộc tính từ lớp Java vào một cột trong bảng cơ sở dữ liệu.

Như vậy là chúng ta đã đi qua phần hướng dẫn cấu hình Hibernate Mapping Files, bây giờ các bạn có thể xây dựng một ứng dụng với cấu hình Hibernate Mapping Filles cho các đối tượng trong ứng dụng.

Download source code bài viết bên dưới.

Download link Google Drive

Download link Vipshare

Download link Mshare

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...