[Java IO] Bài 4: Hiển Thị Dung Lượng Cây Thư Mục Trong Java

Trong bài trước mình có hướng dẫn cách hiển thị cấu trúc cây thư mục trong Java. Tiếp theo hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách hiển thị dung lượng cây thư mục trong Java.

Đặt vấn đề làm sao để hiển thị dung lượng cây thư mục trong Java:

Mình đã hiển thị được cấu trúc cây thư mục. Thì bây giờ vấn đề đặt ra là tính được dung lượng của từng file và tổng các file trong folder và hiển thị tương ứng theo cấu trúc cây thư mục.

Giải quyết vấn đề – hiển thị dung lượng cây thư mục trong Java:

Tương tự mình viết 1 phương thức nhận vào đường dẫn, chỉ đến thư mục cần hiển thị dụng lượng cây thư mục. Cũng như mọi khi mình kiểm tra đường dẫn tới thư mục có tồn tại không, nếu tồn taị thì kiểm tra tiếp nó có phải là file không nếu là file thì in ra tên file và dung lượng cửa nó. Tiếp tục kiểm tra nếu là thư mục thì duyệt danh  sách và đệ quy gọi lại phương thức trên. Sau đây là phương thức hiển thị dung lượng theo cấu trúc cây thư mục.

Diễn giải :

Để cho dễ nhìn thì mình viết phương thức out() nhận vào tên và cấp độ.

Tiếp theo là phương thức hiển thị dung lượng theo cấu trúc cây thư mục mình đặt tên là dirView() nhận vào đường dẫn và cấp độ. Phương thức này sẽ gọi phương thức out() ở trên để in ra màn hình console.

Kiểm tra đường dẫn truyền vào có tồn tại không.

Dựa vào đường dẫn kiểm tra xem có phải là file không, nếu là file thì in ra tên file và dung lượng.

Nếu đường dẩn chỉ đến là thư mục thì tao ra danh sách file và duyệt danh sách và đệ quy gọi lại phương thức dirView()

In ra dung lượng của folder.

Kết quả :

Mình nhập vô cấp độ là 0 thì kết quả là.

Việc hiển thị dụng lượng cây thư mục trong Java cũng khá dễ dàng phải không các bạn, hy vọng những bài tập này sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về Java IO.

Download source code bài viết bên dưới.

Download link Google Drive

Download link Vipshare

Download link Mshare

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...