[Java IO] Bài 3: Hiển Thị Cấu Trúc Cây Thư Mục Trong Java

Trong bài trước mình có hướng dẫn cách delete thư mục trong Java, bài hôm nay mình sẽ lại thao tác với thư mục nhưng lần này là hiển thị cấu trúc cây thư mục trong Java.

Đặt vấn đề :

Làm sao để hiển thị cấu trúc cây thư mục trong Java, để hiện thị cấu trúc cây thư mục trong Java mình cần những gì và phải làm gì?

Giải quyết vấn đề :

Để hiển thị cấu trúc cây thư mục trong Java mình cần biết được đường dẫn chỉ đến thư mục và phải biết trong thư mục đó chứa những gì. Sau đây là ví dụ hiển thị cấu trúc cây thư mục.

Diễn giải :

Xác định thư mục dựa vào đường dẫn.

Dựa vào đường dẫn kiểm tra thư mục không tồn tại.

Xác định đường dẫn chỉ đến là thư mục sử dụng phương thức isDirectory() của Java.

Tạo ra danh sách file sử dụng phương thức listFiles() của Java.

Nếu danh sách không rỗng thì duyệt danh sách và in ra đường dẫn, sau đó đệ quy gọi lại phương thức dirTree().

Kết quả :

Hiển thị danh sách các folder và file trong thư mục.

Việc hiển thị cấu trúc cây thư mục giúp ta xem được tất cả những folder hay file nằm trong thư mục đó. Bây giờ vấn đề đặc ra cho bài này là làm sao có thể vừa hiển thị cấu trúc cây thư mục và dung lượng tương ứng.

Download source code bài viết bên dưới.

Download link Google Drive

Download link Vipshare

Download link Mshare

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...