Hướng dẫn lập trình Hibernate cho người mới bắt đầu

Trước khi tìm hiểu Hibernate là gì, chúng ta cần tìm hiểu “framework” là gì? Hãy cùng bắt đầu với loạt bài hướng dẫn lập trình Hibernate cho người mới bắt đầu.

Framework trong phát triển phần mềm là một khái niệm dùng để chỉ những “cấu trúc hỗ trợ được định nghĩa” mà trong đó những dự án phần mềm khác có thể được sắp xếp vào đó và phát triển.

Hibernate là một framework cho persistence layer, là một dịch vụ lưu trữ và truy vấn dữ liệu quan hệ mạnh mẽ và nhanh chóng. Hibernate giúp người phát triển các class dùng để lưu trữ dữ liệu theo cách thức  hướng đối tượng. Hibernate cho phép thực hiện các câu truy vấn dữ liệu bằng cách sử dụng ngôn ngữ SQL mở rộng của Hibernate (HQL) hoặc là ngôn ngữ SQL nguyên thuỷ cũng như là sử dụng các API.

1. Loạt bài hướng dẫn lập trình Hibernate cho người mới bắt đầu.

Sau đây là loạt bài hướng dẫn chi tiết có kèm theo video để hỗ trợ các bạn trong việc tìm hiểu về Hibernate Framework.

Bài 1: Tổng quan về Hibernate

Bài 2: Cấu Trúc Hibernate

Bài 3: Cài Đặt Và Chạy Ứng Dụng Hibernate

Bài 4: Cấu Hình Hibernate

Bài 4.1.Hướng dẫn cấu hình Hibernate Mapping Files

Bài 4.2.Hướng dẫn cấu hình Hibernate Annotations

Bài 5: Session Trong Hibernate

Bài 6: Quan Hệ Giữa Các Đối Tượng Trong Hibernate

Bài 6.1.Quan Hệ Nhiều Một Trong Hibernate

Bài 6.2.Quan Hệ Một Một Trong Hibernate

Bài 6.3.Quan Hệ Nhiều Nhiều Trong Hibernate

Bài 7: Query Trong Hibernate (Hibernate Query Language – HQL)

Bài 8: Ví dụ thêm sửa xóa (CRUD) trong Hibernate 

Bài 9: Cách gọi procedure trong Hibernate

Bài 10: Cách gọi function trong Hibernate

Bài 11: Phân biệt openSession() và getCurrentSession() trong Hibernate

Bài 12: Phân biệt load() và get() trong Hibernate

Đang cập nhật…

2. Hướng dẫn lập trình Hibernate cho người mới bắt đầu – Tích hợp Hibernate xây dựng ứng dụng.

Xây dựng website bán hàng bằng Spring Framework và Hibernate.

Đang cập nhật…

Với loạt bài hướng dẫn lập trình Hibernate cho người mới bắt đầu sẽ giúp các bạn có thể xây dựng nhiều ứng dụng với nhiều framework khác nhau trên cùng một nền Hibernate.

(Tác giả: Công Minh)

4 thoughts on “Hướng dẫn lập trình Hibernate cho người mới bắt đầu

Bình luận

Loading...