[Hibernate] Bài 6: Quan Hệ Giữa Các Đối Tượng Trong Hibernate

Sau khi đã nắm vững Session trong Hibernate mình sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với các mối quan hệ giữa các đối tượng trong Hibernate.

Collections Mappings

Nếu một thực thể hoặc một lớp chứa tập hợp các giá trị cho một biến, thì chúng ta có thể ánh xạ các giá trị vào một tập hợp trong java. Hibernate cung cấp các kiểu java.util.Map,java.util.Set, java.util.SortedMap, java.util.SortedSet, java.util.List và mảng thực thể hoặc giá trị persistent.

COLLECTION TYPEMAPPING AND DESCRIPTION
java.util.SetĐây là ánh xạ với một phần tử được khởi tạo với java.util.HashSet
java.util.SortedSetĐây là ánh xạ với một phần tử được khởi tạo với java.util.TreeSet.
java.util.ListĐây là ánh xạ với một <list> và khởi tạo với java.util.ArrayList
java.util.CollectionĐây là ánh xạ với một <bag> or <ibag> và khởi tạo với java.util.ArrayList.
java.util.MapĐây là ánh xạ với một <map> và khởi tạo với java.util.HashMap.
java.util.SortedMapĐây là ánh xạ với một <map> và khởi tạo với java.util.TreeMap.

Mảng được hỗ trợ bởi Hibernate với <primitive-array> kiểu giá trị nguyên thủy và <array> cho phần còn lại. Tuy nhiên, nó thì hiếm khi được sử dụng. Nếu bạn muốn ánh xạ một thực thể xác định mà không  hỗ trợ trực tiếp bởi Hibernate, bạn cần phải tự định nghĩa cho Hibernate hiểu về ngữ nghĩa của các bộ sưu tập tùy chỉnh của bạn mà nó thì không hề dễ dàng và mình khuyên không nên sử dụng cách này.

Association Mappings

Sau đây là bốn cách thức biểu diễn các mối quan hệ giữa các đối tượng, nó được biểu diễn theo hướng 1 chiều hoặc 2 chiều.

MAPPING TYPEDESCRIPTION
Many-to-OneMapping mối quan hệ nhiều – một trong Hibernate
One-to-OneMapping mối quan hệ một – một trong Hibernate
One-to-ManyMapping mối quan hệ một – nhiều trong Hibernate
Many-to-ManyMapping mối quan hệ nhiều – nhiều trong Hibernate

Component Mappings

Nó rất có thể là một lớp thực thể, nó có một tham chiếu đến một lớp khác như là một biến thành viên, nó hoàn toàn phụ thuộc vào vòng đời của các lớp thực thể sở hữu.

MAPPING TYPEDESCRIPTION
Component MappingsMapping từ một class tới một class khác.

Tham khảo: http://www.tutorialspoint.com

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...