[Java IO] Bài 12: Ghi File Nhị Phân Trong Java

Trước khi vào bài thì mình cần biết được là khi nào dùng Stream nào, đối với dữ liệu nhị phân thì mình dùng stream DataInputStream tương ứng là DataOutputStream. Đối với dữ liệu là ký tự thì dùng BufferedReader tương ứng là PrintWriter. Với tiêu đề là ghi file nhị phân trong Java thì mình xác định là dùng DataOutputStream để ghi dữ liệu, việc xác định dùng stream nào rất quan trọng các bạn nên lưu ý điều này.

Đặt vấn đề :

Bây giờ mình có một danh sách sinh viên với sinh viên có những thuộc tính là mssv, tên, tuổi, và danh sách môn học, môn học có những thuộc tính như là tên môn học, tín chỉ, điểm. Làm sao để lưu danh sách sinh viên xuống file nhị phân?

Giải quyết vấn đề ghi file nhi phân trong Java:

Với vấn đề đặt ra thì mình xác định sẽ có một class SinhVien, class MonHoc và một class xử lý để lưu danh sách sinh viên xuống file nhị phân, mình gọi class này là WriteBinaryFile, ở cuối bài viết có source code các bạn download về xem cho tiện.

Class SinhVien với các thuộc tính như mã số sinh viên, tên, tuổi và danh sách môn học.

Class MonHoc với các thuộc tính như tên môn học, số tín chỉ và điểm.

Class WriteBinaryFile:

Diễn giải ghi file nhị phân trong Java:

Dựa vào đường dẫn mở stream để ghi file, ghi số lượng sinh viên trong danh sách sinh viên.

Duyệt danh sách sinh viên và danh sách môn học của từng sinh viên ghi vào file nhị phân.

phương thức main của java dùng để chạy chương trình, thì ở trong phương thức này mình tạo ra một danh sách sinh viên có 2 sinh viên và danh sách môn học đây chỉ là dữ liệu mình tạo ra để ghi xuống file nhị phân.

Kết quả khi ghi file nhị phân trong Java:

Do ghi xuống file nhị phân nên nội dụng của file mình sẽ không đọc được.

Như vậy bạn đã ghi được một file nhị phân trong Java, ở bài tiếp theo của phần Java IO mình sẽ hướng dẫn cách đọc file nhị phân trong Java.

Download source code bài viết bên dưới.

Download link Vipshare

Download link Mshare

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...