FileInputStream và FileOutputStream trong Java IO

Trong Java IO để làm việc với tập tin thì bạn có thể sử dụng đến FileInputStream và FileOutputStream trong Java IO khi được cung cấp các phương thức nhằm thao tác đọc và ghi file.

1. FileInputStream trong Java IO:

Trong Java IO để đọc dữ liệu bạn có thể sử dụng FileInputStream.

STTPhương thức và mô tả
1int available()

phương thức này trả về một ước tính số byte còn lại có thể được đọc (hoặc bỏ qua)

2void close()

dùng để đóng luồng

3protected void finalize()

phương thức này đảm bảo luồng vào tập tin này được gọi khi không có nhiều tham chiếu đến nó

4FileChannel getChannel()

phương thức này trả về đối tượng FileChannel duy nhất liên kết với các tập tin đầu ra

5FileDescriptor getFD()

phương thức này trả về mô tả tập tin

6int read()

dùng để đọc dữ liệu byte từ luồng

7int read(byte[] b)

Đọc một số byte dữ liệu từ luồng và lưu vào mảng byte

8int read(byte[] b, int off, int len)

Đọc len byte dữ liệu từ luồng và lưu vào mảng byte bắt đầu tại vị trí off

9long skip(long n)

phương thức này bỏ qua n byte dữ liệu đầu vào

2. FileOutputStream trong Java IO:

Trong Java IO để ghi dữ liệu bạn có thể sử dụng FileOutputStream.

STTPhương thức và mô tả
1void close()

dùng để đóng stream lại

2protected void finalize()

phương thức này dọn dẹp các kết nối đến tập tin

3FileChannel getChannel()

phương thức này trả về đối tượng FileChannel duy nhất liên kết với các tập tin đầu ra

4FileDescriptor getFD()

phương thức này trả về mô tả tập tin

5void write(byte[] b)

dùng để ghi dữ liệu tương ứng mảng byte

6void write(byte[] b, int off, int len)

dùng để ghi mảng byte xuống luồng bắt đầu từ vị trí off của mảng

7void write(int b)

ghi giá trị b xác định theo dạng byte

3. Ví dụ về FileInputStream và FileOutputStream trong Java IO:

Sau đây mình sẽ trình bày ví dụ về FileInputStream và FileOutputStream trong Java IO để giúp các bạn có thể dễ hình dung hơn.

Chạy để xem kết quả chạy ví dụ FileInputStream và FileOutputStream trong Java IO:

Kết quả sau khi chạy đoạn mã sau có thể như sau:

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...