[Object] Đối tượng trong JavaScript

Bây giờ ta đến với loạt bài tìm hiểu về đối tượng trong JavaScript, thì cũng như ngôn ngữ Java, JavaScript là một ngôn ngữ chương trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming).

JavaScript là một ngôn ngữ chương trình hướng đối tượng bởi vì nó cung cấp được 4 khả năng cơ bản cho người lập trình:

  • Encapsulation − Khả năng lưu giữ thông tin, là các thuộc tính hoặc phương thức trong một đối tượng.
  • Aggregation − Khả năng lưu giữ một đối tượng bên trong một đối tượng khác.
  • Inheritance − Quan hệ cha con, lớp con được kế thừa những thuộc tính và phương thức từ lớp cha
  • Polymorphism − Với cùng một phương thức nhưng trong hoàn cảnh khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau

Đối tượng trong JavaScript bao gồm các thuộc tính và phương thức, phương thức ở đây là hành động của đối tượng.

1. Các thuộc tính của đối tượng trong JavaScript.

Kiểu dữ liệu của đối tượng trong JavaScript có thể là một trong ba kiểu dữ liệu gốc (primitive), hoặc trong các kiểu dữ liệu trừu tượng (abstract). Các thuộc tính của đối tượng trong JavaScript thường là các biến được sử dụng bên trong các phương thức của đối tượng, các biến này gọi là biến cục bộ, nhưng cũng có thể là các biến toàn cục (global) có thể nhìn thấy mà được sử dụng xuyên suốt trang web.

Cú pháp để gán giá trị cho thuộc tính của đối tượng trong JavaScript.

Bây giờ  DoiTuongA có thuộc tính  ten = "kenhlaptrinh.net , sau đây mình sẽ tạo ra một biến để lấy giá trị từ  DoiTuongA

2. Các phương thức của đối tượng trong JavaScript.

Các phương thức của đối tượng trong JavaScript thể hiện các hành động của đối tượng, Ví dụ mình có một đối tượng là ConNguoi thì các phương thức của con người ở đây như là hành động đi, nằm, chạy…

Sau đây là ví dụ đơn giản sử dụng phương thức write() của đối tượng Document để ghi nội dung vào trang web.

3. Các đối tượng trong JavaScript mà người dùng tự định nghĩa.

Để nói về đối tượng mà người dùng tự định nghĩa thì không gì rõ hơn qua ví dụ bên dưới.

các đối tượng Object(), Array(), và Date() có sẵn trong JavaScript, khi bạn sử dụng chỉ cần new ra đối tượng và quy định những thuộc tính cho đối tượng đó.

4.Định nghĩa phương thức cho một đối tượng trong JavaScript.

Để định nghĩa phương thức cho một đối tượng trong JavaScript bạn chỉ cần xây dựng phương thức và trong constructor thì gán phương thức vào cho đối tượng. Ví dụ sau đây mô tả chi tiết cách định nghĩa phương thức cho đối tượng trong JavaScript.

Kết quả:

5. Các đối tượng có sẵn trong JavaScript

Các đối tượng có sẵn trong JavaScript có thể truy cập từ bất cứ đâu trong chương trình của bạn. Sau đây là danh sách những đối tượng có sẵn trong JavaScript.

[Object] Đối tượng Number trong JavaScript

[Object] Đối tượng Boolean trong JavaScript

[Object] Đối tượng String trong JavaScript

[Object] Đối tượng Array trong JavaScript

[Object] Đối tượng Date trong JavaScript

[Object] Đối tượng Math trong JavaScript

[Object] Đối tượng RegExp trong JavaScript

Thông quan bài viết tìm hiểu về đối tượng trong Javascript đã phần nào giúp các bạn hiểu rõ hơn về đối tượng trong JavaScript. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm loại bài JavaScript căn bản cho người mới.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...