[Object] Đối tượng String trong JavaScript

Đối tượng String trong JavaScript giúp bạn xử lý các kiểu dữ liệu chuỗi. Đối tượng String trong JavaScript được sử dụng rộng rãi vì trong thực tế việc thao tác với kiểu dữ liệu chuỗi rất nhiều.

Cũng như đối tượng Boolean trong JavaScript chúng ta sẽ tìm hiểu cú pháp khai báo, khởi tạo đối tượng String trong JavaScript.

1. Cú pháp khởi tạo đối tượng String trong JavaScript

String là một đối tượng thuộc JavaScript nên sẽ có cấu trúc tương tự như đối tượng trong JavaScript, sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu các thuộc tính và phương thức của đối tượng String.

2. Các thuộc tính của đối tượng String trong JavaScript

Danh sách các thuộc tính của đối tượng String trong JavaScript.

Thuộc tínhMô tả
constructorHàm dựng của đối tượng String, hay nói đúng hơn là phương thức không có giá trị trả về của đối tượng String.
lengthXác định được độ dài của chuỗi
prototypeSử dụng thuộc tính prototype để gán các thuộc tính và phương thức mới tới đối tượng.

3 Các phương thức của đối tượng String trong JavaScript

Một vài phương thức của đối tượng String.

Phương thứcMô tả
toLowerCase()Trả về một chuỗi kiểu chữ thường
toString()Trả về một chuỗi phụ thuộc vào giá trị của đối tượng.
toUpperCase()Trả về một chuỗi  kiểu chữ hoa
valueOf()
Trả về giá trị của đối tượng String.

Đối tượng String có nhiều phương thức hỗ trợ với nhiều vai trò khác nhau, ở đây mình chỉ nêu một vài phương thức các bạn có thể tự tìm hiểu thêm.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...