[Object] Đối tượng Number trong JavaScript

Đối tượng Number trong JavaScript được dùng để xử lý kiểu dữ liệu là kiểu số (Number). Đối tượng Number trong JavaScript có hai dạng là kiểu số nguyên và kiểu số thập phân, nhưng bạn không cần phải quá quan tâm về hai kiểu số Number này vì JavaScript tự động biên dịch về cho bạn.

1. Cú pháp tạo đối tượng Number trong JavaScript.

Với giá trị number  nếu không phải là số thì đối tượng Number không thể đưa về một số khi đó trả về NaN (viết tắt của Not-a-Number), các bạn lưu ý trường hợp này nhé.

Do Number là một đối tượng thuộc JavaScript nên sẽ có cấu trúc tương tự như đối tượng trong JavaScript, sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu các thuộc tính và phương thức của đối tượng Number trong JavaScript.

2. Các thuộc tính của đối tượng Number trong JavaScript

Danh sách các thuộc tính của đối tượng Number trong JavaScript.

Thuộc tínhMô tả
MAX_VALUEGiá trị lớn nhất của một số trong JavaScript là 1.7976931348623157E+308
MIN_VALUEGiá trị nhỏ nhất có thể của một số trong JavaScript là 5E-324
NaNGiá trị nhận được không phải là số
NEGATIVE_INFINITYGiá trị nhỏ hơn MIN_VALUE
POSITIVE_INFINITYGiá trị lớn hơn MAX_VALUE
prototypeSử dụng thuộc tính prototype để gán các thuộc tính và phương thức mới tới đối tượng.
constructorHàm dựng của một đối tượng, mà cụ thể ở đây là đối tượng Number.

Trong các thuộc tính của đối tượng Number trong JavaScript mình sẽ  nói rõ ở từng thuộc tính các bạn có thể tham khảo bằng cách click vào tên thuộc tính.

3. Các phương thức của đối tượng Number trong JavaScript

Các phương thức hay dùng của đối tượng Number trong JavaScript.

Phương thứcMô tả
toExponential()Làm một số hiển thị ở dạng số mũ.
toFixed() Tùy chọn hiển thị phần thập phân của một số.
toLocaleString()Trả về giá trị chuỗi của số và có thể đa dạng theo thiết lập của trình duyệt.
toPrecision()Quy định độ dài của một số (bao gồm các chữ số ở bên phải và bên trái phần thập phân).
toString()Trả về chuỗi với giá trị là số.
valueOf()Trả về giá trị của số.

Về phần phương thức các bạn muốn hiểu rõ hơn thì click vào link của từng phương thức trong đó mình có mô tả chi tiết và cho ví dụ.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...