[Object] Đối tượng Math trong JavaScript

Đối tượng Math trong JavaScript hỗ trợ về mặt toán học, không giống như các đối tượng khác của JavaScript. Đối tượng Math không có constructor, các thuộc tính và phương thức của Math điều là static. Khi sử dụng các thuộc tính static chúng ta không cần khởi tạo lại đối tượng.

1.Cú pháp sử dụng các thuộc tính và phương thức của đối tượng Math trong JavaScript

Bây giờ mình sẽ sử dụng thuộc tính PI và phương thức sqrt() của đối tượng Math với cú pháp như sau:

2. Các thuộc tính của đối tượng Math trong JavaScript

Danh sách các thuộc tính của đối tượng Math trong JavaScript.

Thuộc tínhMô tả
E \Hằng số E, và cơ số của thuật toán tự nhiên (ký hiệu: ln), xấp xỉ 2,718
LN2Logarit tự nhiên của 2 , xấp xỉ 0,693.
LN10Logarit tự nhiên của 10, xấp xỉ 2,302.
LOG2ELogarit cơ số 2 của E, xấp xỉ 1,442.
LOG10ELogarit cơ số 10 của E, xấp xỉ 0,434.
PIHệ số Pi, xấp xỉ 3,14159.
SQRT1_2Căn bậc hai của 1/2; xấp xỉ 0,707.
SQRT2Căn bậc hai của 2, xấp xỉ 1,414.

3. Các phương thức của đối tượng Math trong JavaScript

Danh sách các phương thức của đối tượng Math trong JavaScript.

Phương thứcMiêu tả
abs()Trả về trị tuyệt đối của một số
acos()Trả về arccos (giá trị radians) của một số
asin()Trả về arcsin (giá trị radians) của một số
atan()Trả về arctan (giá trị radians) của một số
atan2()Trả về tang lượng giác ngược
ceil()Trả về số integer nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng một số
cos()Trả về cos của một số.
exp()Trả về EN, với N là tham số, và E là hằng số Euler
floor()Trả về số integer lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng một số
log()Trả về logarit cơ số e của một số
max()Trả về số lớn nhất
min()Trả về số nhỏ nhất
pow()Trả về giá trị của (cơ số)(số mũ).
random()Trả về một số ngẫu nhiên giữa hai số 0 và 1.
round()Làm tròn số. Trả về giá trị của một số integer gần nhất.
sin()Trả về sin của một số
sqrt()Trả về căn bậc hai của một số
tan()Trả về tan của một số
toSource()Trả về chuỗi “Math”

Tham khảo tại : https://www.tutorialspoint.com/javascript/

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...