[Object] Đối tượng Date trong JavaScript

Đối tượng Date trong JavaScript được sử dụng để hiển thị ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây và mili giây. Khi khởi tạo một đối tượng Date có nhiều đối số truyền vào, tùy thuộc vào bạn muốn xem thông tin gì của đối tượng Date thì truyền đối số cho thích hợp.

Sau đây là cú pháp khai báo và khởi tạo đối tượng Date với các đối số truyền vào.

1. Cú pháp khởi tạo đối tượng Date trong JavaScript

Ngoài ra đối tượng Date khi khởi tạo bạn có thể sử dụng các constructor khác nhau, như cú pháp dưới đây.

2. Các thuộc tính của đối tượng Date trong JavaScript

Danh sách các thuộc tính của đối tượng Date trong JavaScript.

Thuộc tínhMiêu tả
constructorHàm dựng của đối tượng Date, hay nói đúng hơn là phương thức không có giá trị trả về của đối tượng Date.
prototypeSử dụng thuộc tính prototype để gán các thuộc tính và phương thức mới tới đối tượng Date.

3. Các phương thức của đối tượng Date trong JavaScript

Một vài phương thức của đối tượng Date.

Phương thứcMô tả
Date()Trả về ngày và thời gian hiện tại.
getDate()Trả về ngày.
getDay()Trả về ngày trong tuần.
getFullYear()Trả về năm
getHours()Trả về giờ
getMilliseconds()Trả về mili giây
getMinutes()Trả về phút
getMonth()Trả về tháng
getSeconds()Trả về giây

Đối tượng Date trong JavaScript có rất nhiều phương thức các bạn có thể tham khảo thêm.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...