[Object] Đối tượng Boolean trong JavaScript

Đối tượng Boolean trong JavaScript biểu diễn hai giá trị true hoặc false. Khi khởi tạo đối tượng Boolean nếu không gán giá trị cho đối tượng thì mặc định sẽ lấy giá trị là false.

Cũng như đối tượng Number trong JavaScript chúng ta sẽ tìm hiểu cú pháp khai báo, khởi tạo đối tượng Boolean trong JavaScript.

1. Cú pháp khởi tạo đối tượng Boolean

Do Boolean là một đối tượng thuộc JavaScript nên sẽ có cấu trúc tương tự như đối tượng trong JavaScript, sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu các thuộc tính và phương thức của đối tượng Boolean trong JavaScript.

2. Các thuộc tính của đối tượng Boolean

Thuộc tínhMô tả
constructorHàm dựng của đối tượng Boolean, hay nói đúng hơn là phương thức không có giá trị trả về của đối tượng Boolean.
prototypeSử dụng thuộc tính prototype để gán các thuộc tính và phương thức mới tới đối tượng.

3. Các phương thức của đối tượng Boolean

Phương thứcMô tả
toSource()Trả về một chuỗi hiển thị thông tin của đối tượng Boolean.
toString()Trả về một chuỗi: hoặc “true” hoặc “false” phụ thuộc vào giá trị của đối tượng.
valueOf()Trả về giá trị của đối tượng Boolean.

Đối tượng Boolean trong JavaScript chỉ biểu diễn một trong hai giá trị true hoặc false. Giá trị mặc định của đối tượng Booleanfalse.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...