[Object] Đối tượng Array trong JavaScript

Đối tượng Array trong JavaScript giúp bạn lưu trữ nhiều giá trị trong một biến. Đối tượng Array hay có tên gọi mảng là một tập hợp có kích thước cố định, các phần tử trong mảng có cùng kiểu dữ liệu với nhau.

Cũng như đối tượng String trong JavaScript chúng ta sẽ tìm hiểu cú pháp khai báo, khởi tạo đối tượng Array.

1. Cú pháp khởi tạo đối tượng Array trong JavaScript

Sau đây là cú pháp tạo một đối tượng Array.

Để khởi tạo đối tượng Array hay còn gọi là mảng thì có hai cách. Cách thứ nhất mình đã trình bày ở trên, và bây giờ là cách thức hai.

2. Các thuộc tính của đối tượng Array

Danh sách các thuộc tính của đối tượng Array trong JavaScript.

Thuộc tínhMô tả
constructorHàm dựng của đối tượng Array, hay nói đúng hơn là phương thức không có giá trị trả về của đối tượng Array.
indexVị trí phần tử trong Array.
lengthĐộ dài của Array.
prototypeSử dụng thuộc tính prototype để gán các thuộc tính và phương thức mới tới đối tượng Array.

3. Các phương thức của đối tượng Array 

Một vài phương thức của đối tượng Array.

Phương thứcMiêu tả
forEach()Duyệt Array.
reverse()Đảo ngược thứ tự của các phần tử trong Array.
shift()Gỡ bỏ phần tử đầu của Array và trả về phần tử đó.
sort()Sắp xếp các phần tử trong Array.
splice()Thêm và/hoặc gỡ bỏ các phần tử trong Array.
toString()Trả về một chuỗi phụ thuộc vào giá trị của đối tượng.
unshift()Thêm phần tử vào vị trí bắt đầu của một Array và trả về độ dài mới của Array.

Đối tượng Array trong JavaScript có rất nhiều phương thức các bạn có thể tham khảo thêm.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...