Định dạng ngày tháng năm trong Java

Để định dạng ngày tháng năm trong Java, Java cung cấp lớp Date trong gói java.util.Date sẽ hỗ trợ các thao tác liên quan ngày tháng năm trong Java. Để định dạng ngày tháng năm trong Java mình sử dụng SimpleDateFormat.

Trước khi tìm hiểu định dạng ngày tháng năm trong Java mình sẽ làm quen với lớp Date do Java cung cấp.

1. Cú pháp lớp Date trong gói java.util.Date

2. Ví dụ lấy thời gian hiện tại thông qua lớp Date của Java.

Kết quả : hiển thị thời gian hiện tại.

3. Sử dụng SimpleDateFormat để định dạng ngày tháng năm trong Java

Để định dạng ngày tháng năm trong Java ta sử dụng SimpleDateFormat, sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết về SimpleDateFormat trong Java.

4. Cú pháp SimpleDateFormat để định dạng ngày tháng năm trong Java

5. Ví dụ sau đây sử dụng SimpleDateFormat để định dạng ngày tháng năm trong Java.

Đối tượng SimpleDateFormat trong Java nhận vào một mẫu pattern, với mẫu pattern là định dạng ngày tháng năm và giờ phút giây. Tùy thuộc vào định dạng mà bạn chọn mẫu pattern cho phù hợp. Trong ví dụ trên mình lấy ngày giờ hiện tại khi chạy chương trình và sử dụng pattern  "hh:mm:ss dd/MM/yyyy"

Kết quả :

Khi bạn muốn định dạng ngày tháng năm trong Java bạn chỉ việc sử dụng SimpleDateFormat convert String to Date, với SimpleDateFormat nhận vào thuộc tính pattern, với pattern là định dạng ngày tháng năm và giờ phút giây. Khi nói tới pattern các bạn có thể tham khảo thêm bài kiểm tra số điện thoại trong Java.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...