[Java IO] Bài 2: Delete Thư Mục Trong Java

Ở bài 1 mình có hướng dẫn làm sao để delete file trong Java, tiếp theo để làm rõ hơn phần chuyện mục Java IO thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để delete thư mục trong Java.

Đặt vấn đề

Làm sao để delete thư mục trong Java, để delete thư mục trong Java mình cần sử dụng những phương thức nào mà Java cung cấp, khi delete thư mục trong Java thì có những trường hợp nào có thể xảy ra.

Giải quyết vấn đề

Để delete thư mục trong Java mình cần biết được đường dẫn chỉ đến thư mục cần delete, và sử dụng phương thức delete() của lớp File trong Java, nhưng phương thức này chỉ delete được thư mục rỗng. Với những thư mục chứa file, danh sách file và thư mục con thì không delete được.

Như vậy để delete thư mục trong Java mình chia ra 3 trường hợp:

TH1: delete thư mục rỗng

Diễn giải:

Dựa vào đường dẫn xác định được folder.

Kiểm tra folder có tồn tại.

Cuối cùng là delete folder.

Kết quả TH1:

Download source code TH1.

Download link Google Drive

Download link Vipshare

Download link Mshare

TH2: Delete thư mục chứa file, danh sách file

Diễn giải:

Trường hợp trong folder chứa một hay nhiều file thì tương tự cũng kiểm tra folder có tồn tại hay không, nếu tồn thì tạo ra danh sách File.

Duyệt danh sách file và kiểm tra nếu là file thì delete.

Và cuối cùng là delete folder.

Kết quả TH2:

Download source code bài viết TH2.

Download link Google Drive

Download link Vipshare

Download link Mshare

TH3: Delete thư mục chứa danh sách thư mục con và trong thư mục con chứa danh sách file, các bạn tham khảo ở hai trường hợp mình đã làm ở trên để giải quyết cho trường hợp thứ 3, có vấn đề gì thì các bạn cứ command ờ bên dưới.

Do có nhiều bạn comment hỏi về TH3 nên mình up code ở bên dưới, các bạn nào cần có thể tham khảo.

Download source code bài viết TH3.

Download link Google Drive

Download link Vipshare

Download link Mshare

(Tác giả: Công Minh)

7 thoughts on “[Java IO] Bài 2: Delete Thư Mục Trong Java

Bình luận

Loading...