[Java IO] Bài 1: Delete file trong Java

Bước đầu làm quen với Java IO thì chúng ta sẽ tiến hành với những bài cơ bản nhất, và ở bài đầu tiên này mình sẽ hướng dẫn đến cac bạn delete file trong Java. Bạn cũng không cần lo lắng vì Java đã cung cấp sẵn thư viện phần Java IO và bạn có thể dựa vào đó.

Đặt vấn đề :

Làm sao để delete file trong Java?

Giải quyết vấn đề :

Để delete file trong Java thì cần phải xác định được đường dẫn chỉ đến file cần xóa. Ví dụ sau đây mô tả một phương thức deleteFile nhận vào đường dẩn chỉ đến file cần xóa, sử dụng phương thức delete() của lớp File trong Java.

Diễn giải :

Dựa vào đường dẫn xác định file.

Kiểm tra file có tồn tại.

Sử dụng phương thức delete() của lớp file trong Java.

Kết quả :

kết quả của đoạn code delete file trong Java:

Download source Delete file in Java

Download link Google Drive

Download link Vipshare

Download link Mshare

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...