DataInputStream và DataOutputStream trong Java IO

Trong Java IO nếu như bạn muốn thực hiện đọc và ghi file nhị phân thì phải sử dụng đến DataInputStream và DataOutputStream. Với DataInputStream và DataOutputStream trong Java IO sẽ hỗ trợ cho việc nhập xuất dạng nhị phân với các loại dữ liệu nguyên thuỷ như boolean, char, byte, short, int, long, float, and double, String.

1. DataInputStream trong Java IO:

DataInputStream dùng để ghi dữ liệu theo định dạng nhị phân trong Java IO.

STTPhương thức và mô tả
1int read(byte[] b)

dùng để đọc số byte và lưu vào bộ nhớ đệm

2boolean readBoolean()

dùng để đọc một byte đầu vào và trả về TRUE nếu khác không

3byte readByte()

dùng để đọc và trả về một mảng byte

4int readInt()

đọc bốn byte đầu vào và trả về giá trị kiểu int

5String readUTF()

dùng để đọc chuỗi và mã hóa dạng UTF-8

Ví dụ DataInputStream trong Java IO:

2. DataOutputStream trong Java IO:

DataOutputStream dùng để ghi dữ liệu kiểu định dạng nhị phân trong Java IO.

STTPhương thức và mô tả
1void flush()

dùng để đẩy dữ liệu đi

2int size()

được dùng để đọc và sau đó trả về kích thước của mảng byte

3void write(int b)

dùng để ghi dữ liệu

4void writeUTF(String str)

ghi dữ liệu định dạng UTF-8

3. Chạy thử kết quả DataInputStream và DataOutputStream trong Java IOVí dụ DataOutputStream trong Java IO:

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...