Sử dụng HBOX trong JavaFX

HBox trong JavaFX được sử dụng để thiết kế giao diện theo hàng ngang, thành phần HBOX trong JavaFx được đại…