Lớp HashMap trong Java

HashMap được implements từ java.util.Map, lớp HashMap trong Java là lớp không đồng bộ (non-synchronized), nó lưu kiểu giá trị…

Kiểm Tra Số Điện Thoại Trong Java

Để kiểm tra chuỗi nhập vào có phải là số hay không thì mình sử dụng class Pattern,Matcher của Java.

Với chuỗi nhập vào là số mình dùng phương thức substring() của Java cắt hai ký tự đầu và kiểm tra thuộc đầu số là 09 hay là 01 và có độ dài lần lượt là 10 và 11.