[Bài 5] Khai báo trong Spring Framework

Làm việc với Spring Framework thì việc sử dụng các Annotation để khai báo trong Spring Framework là chuyện bạn thường phải thực hiện, vậy việc khai báo trong Spring Framework như thế nào?

Trong Spring Framework thì @Autowired, @Transactional, @Controller… thường xuyên được sử dụng để khai báo. Vậy muốn nắm rõ bạn cần phải nắm rõ chức năng của từng loại.

@Controller: Trong Spring Framework thì @Controller được dùng để đánh dấu đây là lớp xử lý, lớp điều khiển (controller) như ví dụ bên dưới đây

@RequestMapping: Bạn sử dụng chú thích @RequestMapping để nhằm khai báo nhằm gọi đến địa chỉ URL tương ứng để xử lý, cụ thể bạn hãy xem ví dụ ngay bên dưới

Trong đó: Để định nghĩa URL bạn sẽ khai báo trong value = “/trang-chu.html”method = RequestMethod.GET dùng để khai báo phương thức xử lý như POST, GET, PUT, DELETE chẳng hạn. Mặc định khi bạn không khai báo method thì Spring Framework sẽ sử dụng mặc định kiểu GET

@PathVariable: Nếu như bạn muốn lấy tham số thông qua URL thì với chú thích @PathVariable sẽ hiệu quả hơn nhiều, vậy sử dụng chú thích @PathVariable như thế nào

@RequestParam: Nếu muốn gán một tham số nào đó bạn có thể sử dụng đến chú thích @RequestParam. Với ví dụ trên mình sử dụng chú thích @PathVariable thì bạn cũng có thể thay thế bằng cách sử dụng chú thích @RequestParam.

@ModelAttribute: Chú thích @ModelAttribute trong Spring Framework sẽ hữu ích đối với trường hợp bạn lấy dữ liệu với nhiều tham số.  Chẳng hạn bạn muốn lấy dữ liệu từ form với các tham số mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán, mô tả… thì sử dụng @ModelAttribute sẽ tốt hơn nếu như bạn muốn sử dụng @RequestParam

– Sử dụng chú thích @RequestParam:

– Sử dụng chú thích @ModelAttribute:

@Autowired: Tự động liên kết các Bean lại với nhau

@Repository: dùng để đánh dấu lớp DAO

@Service: dùng để đánh dấu lớp Service

@Transactional: được dùng để đánh dấu các lớp sử dụng đến transaction

@Scope: mặc định trong Spring, để thay đổi phạm vi ta sử dụng @scope

@Component: dùng để scan components

Lời kết: Bạn thấy rằng ở trên mình chỉ mới trình bày cơ bản về các chú thích khai báo trong Spring Framework, để hiểu và nắm rõ hơn vấn đề khai báo trong Spring Framework, sử dụng @ModelAttribute, @RequestMapping, @Autowired… bạn cần phải làm thêm các ví dụ để mới có thể nắm được.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...