[Bài 06]: Các loại toán tử trong Java

Trong Java cung cấp nhiều loại toán tử để thao tác chẳng hạn như toán tử số học, toán tử quan hệ, toán tử thao tác bit… Trong nội dung bài viết này sẽ trình bày các khái niệm cũng như những ví dụ minh họa về các loại toán tử trong Java.

1. Toán tử số học trong Java

Toán tử số học trong Java được xem là loại toán tử đơn giản và gần gũi nhấ với tất cả mọi người. Các loại toán tử như phép cộng (+), phép trừ (-), phép nhân (*) hay phép chia (/) hầu như ai cũng đã học qua.

Toán tửMô tả
+phép cộng (Addition)
phép trừ (Subtraction)
*phép nhân (Multiplication)
/phép chia (Division) lấy phần nguyên
%phép chia (Modulus) lấy phần dư
++tăng (Increment) 1 đơn vị
giảm đi (Decrement) 1 đơn vị

Ví dụ về toán tử số học trong Java:

Kết quả sau khi chạy chương trình trên:

2. Toán tử quan hệ trong Java:

Toán tử quan hệ trong Java bao gồm các toán hạng kiểm tra điều kiện như lớn hơn, nhỏ hơn, không bằng… được mô tả ở bảng sau:

Toán tửMô tả
==kiểm tra toán hạng trái có bằng toán hạng phải hay không (equal to)
!=kiểm tra toán hạng trái không bằng toán hạng phải hay không (not equal to)
>kiểm tra toán hạng trái lớn hơn toán hạng phải hay không (greater than)
<kiểm tra toán hạng trái nhỏ hơn toán hạng phải hay không (less than)
>=kiểm tra toán hạng trái lớn hơn hoặc bằng toán hạng phải hay không (greater than or equal to)
<=kiểm tra toán hạng trái nhỏ hơn hoặc bằng toán hạng phải hay không (less than or equal to)

Ví dụ minh họa toán tử quan hệ trong Java:

Kết quả sau khi chạy chương trình trên:

3. Toán tử logic trong Java:

Toán tử logic trong Java bao gồm ba loại toán tử và (&&), toán tử hoặc (||) và toán tử phủ định (!)

Toán tửMô tả
&&Toán tử và (logical and), nếu thỏa mãn tất cả các điều kiện là TRUE thì kết quả là TRUE
||Toán tử hoặc (logical or, chỉ cần thỏa mãn một điều kiện là TRUE thì kết quả là TRUE
!Toán tử toán tử phủ định lại điều kiện (logical not)

Ví dụ toán tử logic trong Java:

Kết quả sau khi chạy ví dụ trên:

Lời kết: Trong nội dung bài viết này, mình mới trình bày một số loại toán tử cơ bản là toán tử số học, toán tử quan hệ, toán tử logic. Ngoài ra, các bạn có thể tìm hiểu thêm một vài loại toán tử khác như toán tử thao tác bit, toán tử gán…

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...