BufferedReader và PrintWriter trong Java IO

BufferedReader và PrintWriter trong Java IO thường được sử dụng cho việc đọc và ghi file ký tự trong Java, ở bài này mình sẽ trình bày đôi nét về BufferedReader và PrintWriter trong Java IO cũng như ví dụ nhỏ để các bạn dễ hình dung hơn.

1. BufferedReader trong Java IO:

– BufferedReader dùng để đọc một dòng văn bản.

– Một I/O không có bộ đệm có nghĩa là mỗi yêu cầu đọc hoặc ghi được xử lý trực tiếp và điều này sẽ làm giảm hiệu suất chương trình và điều này hoàn toàn có thể giải quyết được.

STTPhương thức và mô tả
1void close()

dùng để đóng lại

2void mark(int readAheadLimit)

đánh dấu vị trí hiện tại trong dòng

3boolean markSupported()

dùng để kiểm tra dòng có hỗ trợ các khả năng mark và reset hay không

4int read()

dùng để đọc một ký tự

5String readLine()

dùng để đọc một dòng văn bản

6boolean ready()

kiểm tra dòng có sẵn sàng cho việc đọc dữ liệ không

7void reset()

xác định lại dòng dựa theo vị trí được đánh lần cuối cùng

8long skip(long n)

dùng để bỏ qua n ký tự đầu vào

Ví dụ về BufferedReader trong Java IO:

2. PrintWriter trong Java IO:

PrintWriter được dùng trong việc ghi dữ liệu, trợ giúp cho việc in ấn dữ liệu cơ bản.

STTPhương thức và mô tả
1PrintWriter append(char c)

được sử dụng để phụ thêm chuỗi đã cho với chuỗi này

2boolean checkError()

dùng để kiểm tra lỗi

3protected void clearError()

dùng để xoá sạch các lỗi

4void close()

dùng để đóng stream lại

5void flush()

dùng để đẩy dữ liệu đi

6void println(String x)

dùng để ghi một chuỗi và xuống dòng

7void write(String s)

dùng để ghi một chuỗi

8void write(String s, int off, int len)

This method writes a portion of a string.

Ví dụ về PrintWriter trong Java IO:

3. Chạy chương trình BufferedReader và PrintWriter trong Java IO:

Sau khi bạn đã thực hiện xong thì cần kiểm tra lại xem viết đúng chưa với hàm main sau:

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...