BufferedInputStream và BufferedOutputStream trong Java IO

Với BufferedInputStream và BufferedOutputStream trong Java IO được dùng để hỗ trợ trong quá trình đọc ghi dữ liệu, nhờ được hỗ trợ bộ đệm nên nếu bạn thao tác với tập tin thì sử dụng sẽ cải thiện được tốc độ.

1. BufferedInputStream trong Java IO:

Lớp này tự động tạo ra và duy trì vùng đệm để hỗ trợ thao tác vào. Nhờ đó chương trình có thể đọc dữ liệu từ dòng từng byte một mà không ảnh hưởng đến tốc độ thực hiện của hệ thống.

STTPhương thức và mô tả
1int available()

trả về số lượng byte có thể đọc được mà không phải chờ

2void close()

dùng để đóng stream lại

3void mark(int readlimit)

đánh dấu vị trí hiện tại của dòng

4boolean markSupported()

trả về giá trị TRUE hoặc FALSE nhằm chỉ ra dòng có hỗ trợ các khả năng mark và reset không

5int read()

đọc các byte dữ liệu

6int read(byte[] b, int off, int len)

dùng để đọc vào một mảng byte

7void reset()

định vị lại dòng theo vị trí được đánh lần cuối cùng

8long skip(long n)

dùng để bỏ qua n byte dòng vào

2. BufferedOutputStream trong Java IO:

BufferedOutputStream trong Java IO cung cấp các phương thức để ghi dữ liệu.

STTPhương thức và mô tả
1void flush()

dùng để đẩy dữ liệu đi, xuất hiện IOException nếu có lỗi xảy ra trong quá trình thực hiện

2void write(byte[] b, int off, int len)

dùng để ghi mảng các byte

3void write(int b)

dùng để ghi dựa vào số byte

3. Ví dụ về BufferedInputStream và BufferedOutputStream trong Java IO:

Để cho các bạn hình dung rõ hơn về BufferedInputStream và BufferedOutputStream trong Java IO thì mình sẽ thực hiện bài ví dụ cơ bản copy file bằng BufferedInputStream và BufferedOutputStream trong Java IO, đoạn mã như sau:

Và chạy để xem kết quả:

Và kết quả cho ví dụ về BufferedInputStream và BufferedOutputStream trong Java IO ở trên có thể như sau:

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...