Bài 6: Đăng nhập, đăng ký bằng Spring Framework

Đối với mỗi website bán hàng, tin tức… thì đa số nhà quản lý muốn quản lý thành viên của mình một cách tốt nhất, luôn muốn họ cần gì, xem gì… Ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn tạo chức năng đăng nhập đăng ký bằng Spring Framework.

Phần 1: Chức năng đăng ký bằng Spring Framework:

Bước 1: Bước đầu tiên để xây dựng chức năng đăng nhập đăng ký bằng Spring Framework thì yêu cầu bạn cần tạo lớp tài khoản dùng để chứa thông tin của người dùng. Tạo lớp tài khoản dùng để chứa thông tin người dùng có thể bao gồm một số thuộc tính như mã tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ… tùy vào website mà bạn có thể biến hóa, các thông tin trên nhất định nên có.

Bước 2: Sau đó, ở lớp DAO chúng ta viết phương thức tạo mới tài khoản sau khi người dùng nhập dữ liệu xong và đảm bảo dữ liệu nhập đúng. Nhưng trước hết bạn sẽ viết phương thức kiểm tra xem email người dùng đăng ký đã tồn tại hay chưa, nếu đã tồn tại thì không cho phép đăng ký.

Phương thức tạo mới tài khoản:

Phương thức kiểm tra địa chỉ email đã tồn tại hay chưa:

Bước 3: Bạn tạo trang register.jsp dùng để nhập dữ liệu từ người dùng đăng ký

Như bên dưới mình có tạp form đăng ký bao gồm họ tên, địa chỉ email và mật khẩu cho người dùng nhập.

Chúng ta sẽ viết hàm kiểm tra xem người dùng nhập dữ liệu đúng không, có thể bắt các lỗi như bắt buộc nhập dữ liệu đầy đủ, địa chỉ email nhập đúng định dạng…

Cuối cùng, ở Controller bạn xử lý kiểm tra xem dữ liệu người dùng nhập đúng chưa, nếu đúng thì tạo tài khoản mới cho người dùng. Sau khi tạo chức năng đăng ký bằng Spring Framework chúng ta tiếp tục đến phần tạo chức năng đăng ký bằng Spring Framework.

Phần 2: Chức năng đăng nhập bằng Spring Framework:

Bước 1: Ở phần đăng nhập thì chúng ta sẽ viết phương thức nhận vào địa chỉ email và mật khẩu, sau đó kiểm tra dữ liệu người dùng nhập đúng hay sai, nếu sai thông báo lỗi.

Viết các phương thức kiểm tra đăng nhập:

Bước 2: Ở trang JSP bạn sẽ chỉnh sửa giao diện đăng nhập cho phù hợp, có thể thiết kế như bên dưới đây của mình.

Bước 3: Sau đó tạo controller nhằm để xử lý đăng nhập tài khoản bằng Spring Framework

Download source code tại đây.

Download source code link 1:

Đăng nhập, đăng ký bằng Spring Framework

Download source code link 1:

Đăng nhập, đăng ký bằng Spring Framework

(Tác giả: Tùng Dương)

27 thoughts on “Bài 6: Đăng nhập, đăng ký bằng Spring Framework

    1. Sep 08, 2017 9:35:46 PM org.apache.tomcat.util.digester.SetPropertiesRule begin
     WARNING: [SetPropertiesRule]{Server/Service/Engine/Host/Context} Setting property ‘source’ to ‘org.eclipse.jst.j2ee.server:ShopWeb’ did not find a matching property.
     Sep 08, 2017 9:35:46 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
     INFO: Server version: Apache Tomcat/7.0.77
     Sep 08, 2017 9:35:46 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
     INFO: Server built: Mar 28 2017 16:01:48 UTC
     Sep 08, 2017 9:35:46 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
     INFO: Server number: 7.0.77.0
     Sep 08, 2017 9:35:46 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
     INFO: OS Name: Windows 10
     Sep 08, 2017 9:35:46 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
     INFO: OS Version: 10.0
     Sep 08, 2017 9:35:46 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
     INFO: Architecture: amd64
     Sep 08, 2017 9:35:46 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
     INFO: Java Home: C:\Program Files\Java\jre1.8.0_144
     Sep 08, 2017 9:35:46 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
     INFO: JVM Version: 1.8.0_144-b01
     Sep 08, 2017 9:35:46 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
     INFO: JVM Vendor: Oracle Corporation
     Sep 08, 2017 9:35:46 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
     INFO: CATALINA_BASE: E:\Spring_Framwork\.metadata\.plugins\org.eclipse.wst.server.core\tmp0
     Sep 08, 2017 9:35:46 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
     INFO: CATALINA_HOME: D:\Tomcat\apache-tomcat-7.0.77
     Sep 08, 2017 9:35:46 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
     INFO: Command line argument: -Dcatalina.base=E:\Spring_Framwork\.metadata\.plugins\org.eclipse.wst.server.core\tmp0
     Sep 08, 2017 9:35:46 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
     INFO: Command line argument: -Dcatalina.home=D:\Tomcat\apache-tomcat-7.0.77
     Sep 08, 2017 9:35:46 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
     INFO: Command line argument: -Dwtp.deploy=E:\Spring_Framwork\.metadata\.plugins\org.eclipse.wst.server.core\tmp0\wtpwebapps
     Sep 08, 2017 9:35:46 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
     INFO: Command line argument: -Djava.endorsed.dirs=D:\Tomcat\apache-tomcat-7.0.77\endorsed
     Sep 08, 2017 9:35:46 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
     INFO: Command line argument: -Dfile.encoding=Cp1252
     Sep 08, 2017 9:35:46 PM org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener lifecycleEvent
     INFO: The APR based Apache Tomcat Native library which allows optimal performance in production environments was not found on the java.library.path: C:\Program Files\Java\jre1.8.0_144\bin;C:\WINDOWS\Sun\Java\bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:/Program Files/Java/jre1.8.0_144/bin/server;C:/Program Files/Java/jre1.8.0_144/bin;C:/Program Files/Java/jre1.8.0_144/lib/amd64;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\DTS\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn\ManagementStudio\;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\PrivateAssemblies\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\110\DTS\Binn\;C:\Users\It’s Me\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;;C:\Users\It’s Me\eclipse\jee-neon\eclipse;;.
     Sep 08, 2017 9:35:47 PM org.apache.coyote.AbstractProtocol init
     INFO: Initializing ProtocolHandler [“http-bio-8080”]
     Sep 08, 2017 9:35:47 PM org.apache.coyote.AbstractProtocol init
     INFO: Initializing ProtocolHandler [“ajp-bio-8009”]
     Sep 08, 2017 9:35:47 PM org.apache.catalina.startup.Catalina load
     INFO: Initialization processed in 2970 ms
     Sep 08, 2017 9:35:47 PM org.apache.catalina.core.StandardService startInternal
     INFO: Starting service Catalina
     Sep 08, 2017 9:35:47 PM org.apache.catalina.core.StandardEngine startInternal
     INFO: Starting Servlet Engine: Apache Tomcat/7.0.77
     Sep 08, 2017 9:35:48 PM org.apache.catalina.util.SessionIdGeneratorBase createSecureRandom
     INFO: Creation of SecureRandom instance for session ID generation using [SHA1PRNG] took [106] milliseconds.
     Sep 08, 2017 9:35:50 PM org.apache.catalina.loader.WebappClassLoaderBase validateJarFile
     INFO: validateJarFile(E:\Spring_Framwork\.metadata\.plugins\org.eclipse.wst.server.core\tmp0\wtpwebapps\ShopWeb\WEB-INF\lib\el-api-2.2.jar) – jar not loaded. See Servlet Spec 3.0, section 10.7.2. Offending class: javax/el/Expression.class
     Sep 08, 2017 9:35:50 PM org.apache.catalina.deploy.WebXml setVersion
     WARNING: Unknown version string [3.1]. Default version will be used.
     Sep 08, 2017 9:35:53 PM org.apache.catalina.startup.TldConfig execute
     INFO: At least one JAR was scanned for TLDs yet contained no TLDs. Enable debug logging for this logger for a complete list of JARs that were scanned but no TLDs were found in them. Skipping unneeded JARs during scanning can improve startup time and JSP compilation time.
     Sep 08, 2017 9:35:53 PM org.apache.catalina.core.ApplicationContext log
     INFO: No Spring WebApplicationInitializer types detected on classpath
     Sep 08, 2017 9:35:54 PM org.apache.catalina.core.ApplicationContext log
     INFO: Initializing Spring FrameworkServlet ‘dispatcher’
     Sep 08, 2017 9:35:54 PM org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet initServletBean
     INFO: FrameworkServlet ‘dispatcher’: initialization started
     Sep 08, 2017 9:35:54 PM org.springframework.web.context.support.XmlWebApplicationContext prepareRefresh
     INFO: Refreshing WebApplicationContext for namespace ‘dispatcher-servlet’: startup date [Fri Sep 08 21:35:54 ICT 2017]; root of context hierarchy
     Sep 08, 2017 9:35:54 PM org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader loadBeanDefinitions
     INFO: Loading XML bean definitions from ServletContext resource [/WEB-INF/dispatcher-servlet.xml]
     Sep 08, 2017 9:35:55 PM org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor
     INFO: JSR-330 ‘javax.inject.Inject’ annotation found and supported for autowiring
     Sep 08, 2017 9:35:56 PM org.springframework.web.servlet.handler.SimpleUrlHandlerMapping registerHandler
     INFO: Mapped URL path [/resources/**] onto handler ‘org.springframework.web.servlet.resource.ResourceHttpRequestHandler#0’
     Sep 08, 2017 9:35:56 PM org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerMapping register
     INFO: Mapped “{[/account/login],methods=[POST]}” onto public java.lang.String controller.AccountController.login(model.Users,org.springframework.ui.ModelMap,javax.servlet.http.HttpSession)
     Sep 08, 2017 9:35:56 PM org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerMapping register
     INFO: Mapped “{[/account/logout]}” onto public java.lang.String controller.AccountController.logout(javax.servlet.http.HttpSession,org.springframework.ui.ModelMap)
     Sep 08, 2017 9:35:56 PM org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerMapping register
     INFO: Mapped “{[/account/login],methods=[GET]}” onto public java.lang.String controller.AccountController.accountPage(org.springframework.ui.ModelMap,org.springframework.ui.ModelMap)
     Sep 08, 2017 9:35:56 PM org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerMapping register
     INFO: Mapped “{[/account/register],methods=[POST]}” onto public java.lang.String controller.AccountController.registerUser(model.Users,org.springframework.ui.ModelMap,javax.servlet.http.HttpSession)
     Sep 08, 2017 9:35:56 PM org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerMapping register
     INFO: Mapped “{[/home/index]}” onto public java.lang.String controller.HomePagesController.index(org.springframework.ui.ModelMap)
     Sep 08, 2017 9:35:56 PM org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerMapping register
     INFO: Mapped “{[/product/list]}” onto public java.lang.String controller.ProductController.getListProductByCategory(org.springframework.ui.ModelMap,java.lang.String)
     Sep 08, 2017 9:35:57 PM org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter initControllerAdviceCache
     INFO: Looking for @ControllerAdvice: WebApplicationContext for namespace ‘dispatcher-servlet’: startup date [Fri Sep 08 21:35:54 ICT 2017]; root of context hierarchy
     Sep 08, 2017 9:35:57 PM org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter initControllerAdviceCache
     INFO: Looking for @ControllerAdvice: WebApplicationContext for namespace ‘dispatcher-servlet’: startup date [Fri Sep 08 21:35:54 ICT 2017]; root of context hierarchy
     Sep 08, 2017 9:35:57 PM org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet initServletBean
     INFO: FrameworkServlet ‘dispatcher’: initialization completed in 3341 ms
     Sep 08, 2017 9:35:57 PM org.apache.coyote.AbstractProtocol start
     INFO: Starting ProtocolHandler [“http-bio-8080”]
     Sep 08, 2017 9:35:57 PM org.apache.coyote.AbstractProtocol start
     INFO: Starting ProtocolHandler [“ajp-bio-8009”]
     Sep 08, 2017 9:35:57 PM org.apache.catalina.startup.Catalina start
     INFO: Server startup in 10099 ms
     Sep 08, 2017 9:36:02 PM org.hibernate.Version logVersion
     INFO: HHH000412: Hibernate Core {5.2.2.Final}
     Sep 08, 2017 9:36:02 PM org.hibernate.cfg.Environment
     INFO: HHH000206: hibernate.properties not found
     Sep 08, 2017 9:36:02 PM org.hibernate.cfg.Environment buildBytecodeProvider
     INFO: HHH000021: Bytecode provider name : javassist
     Sep 08, 2017 9:36:02 PM org.hibernate.boot.jaxb.internal.stax.LocalXmlResourceResolver resolveEntity
     WARN: HHH90000012: Recognized obsolete hibernate namespace http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration. Use namespace http://www.hibernate.org/dtd/hibernate-configuration instead. Support for obsolete DTD/XSD namespaces may be removed at any time.
     Sep 08, 2017 9:36:03 PM org.hibernate.annotations.common.reflection.java.JavaReflectionManager
     INFO: HCANN000001: Hibernate Commons Annotations {5.0.1.Final}
     Sep 08, 2017 9:36:03 PM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl configure
     WARN: HHH10001002: Using Hibernate built-in connection pool (not for production use!)
     Sep 08, 2017 9:36:03 PM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl buildCreator
     INFO: HHH10001005: using driver [net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver] at URL [jdbc:jtds:sqlserver://localhost:1433;databaseName=shopweb]
     Sep 08, 2017 9:36:03 PM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl buildCreator
     INFO: HHH10001001: Connection properties: {}
     Sep 08, 2017 9:36:03 PM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl buildCreator
     INFO: HHH10001003: Autocommit mode: false
     Sep 08, 2017 9:36:03 PM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.PooledConnections
     INFO: HHH000115: Hibernate connection pool size: 20 (min=1)
     Sep 08, 2017 9:36:03 PM org.hibernate.dialect.Dialect
     INFO: HHH000400: Using dialect: org.hibernate.dialect.SQLServerDialect
     Sep 08, 2017 9:36:04 PM org.hibernate.engine.jdbc.env.internal.LobCreatorBuilderImpl useContextualLobCreation
     INFO: HHH000423: Disabling contextual LOB creation as JDBC driver reported JDBC version [3] less than 4
     Sep 08, 2017 9:36:06 PM org.hibernate.hql.internal.QueryTranslatorFactoryInitiator initiateService
     INFO: HHH000397: Using ASTQueryTranslatorFactory
     Hibernate: select category0_.categoryID as category1_0_, category0_.categoryName as category2_0_ from dbo.category category0_
     Hibernate: select listproduc0_.categoryID as category6_1_0_, listproduc0_.productID as productI1_1_0_, listproduc0_.productID as productI1_1_1_, listproduc0_.categoryID as category6_1_1_, listproduc0_.productDescription as productD2_1_1_, listproduc0_.productImage as productI3_1_1_, listproduc0_.productName as productN4_1_1_, listproduc0_.productPrice as productP5_1_1_ from dbo.product listproduc0_ where listproduc0_.categoryID=?
     Hibernate: select listproduc0_.categoryID as category6_1_0_, listproduc0_.productID as productI1_1_0_, listproduc0_.productID as productI1_1_1_, listproduc0_.categoryID as category6_1_1_, listproduc0_.productDescription as productD2_1_1_, listproduc0_.productImage as productI3_1_1_, listproduc0_.productName as productN4_1_1_, listproduc0_.productPrice as productP5_1_1_ from dbo.product listproduc0_ where listproduc0_.categoryID=?
     Hibernate: select listproduc0_.categoryID as category6_1_0_, listproduc0_.productID as productI1_1_0_, listproduc0_.productID as productI1_1_1_, listproduc0_.categoryID as category6_1_1_, listproduc0_.productDescription as productD2_1_1_, listproduc0_.productImage as productI3_1_1_, listproduc0_.productName as productN4_1_1_, listproduc0_.productPrice as productP5_1_1_ from dbo.product listproduc0_ where listproduc0_.categoryID=?
     Hibernate: select listproduc0_.categoryID as category6_1_0_, listproduc0_.productID as productI1_1_0_, listproduc0_.productID as productI1_1_1_, listproduc0_.categoryID as category6_1_1_, listproduc0_.productDescription as productD2_1_1_, listproduc0_.productImage as productI3_1_1_, listproduc0_.productName as productN4_1_1_, listproduc0_.productPrice as productP5_1_1_ from dbo.product listproduc0_ where listproduc0_.categoryID=?
     Sep 08, 2017 9:36:07 PM org.springframework.web.servlet.PageNotFound noHandlerFound
     WARNING: No mapping found for HTTP request with URI [/ShopWeb/home/%3Cc:url%20value=] in DispatcherServlet with name ‘dispatcher’
     Hibernate: select category0_.categoryID as category1_0_, category0_.categoryName as category2_0_ from dbo.category category0_
     Hibernate: select listproduc0_.categoryID as category6_1_0_, listproduc0_.productID as productI1_1_0_, listproduc0_.productID as productI1_1_1_, listproduc0_.categoryID as category6_1_1_, listproduc0_.productDescription as productD2_1_1_, listproduc0_.productImage as productI3_1_1_, listproduc0_.productName as productN4_1_1_, listproduc0_.productPrice as productP5_1_1_ from dbo.product listproduc0_ where listproduc0_.categoryID=?
     Hibernate: select listproduc0_.categoryID as category6_1_0_, listproduc0_.productID as productI1_1_0_, listproduc0_.productID as productI1_1_1_, listproduc0_.categoryID as category6_1_1_, listproduc0_.productDescription as productD2_1_1_, listproduc0_.productImage as productI3_1_1_, listproduc0_.productName as productN4_1_1_, listproduc0_.productPrice as productP5_1_1_ from dbo.product listproduc0_ where listproduc0_.categoryID=?
     Hibernate: select listproduc0_.categoryID as category6_1_0_, listproduc0_.productID as productI1_1_0_, listproduc0_.productID as productI1_1_1_, listproduc0_.categoryID as category6_1_1_, listproduc0_.productDescription as productD2_1_1_, listproduc0_.productImage as productI3_1_1_, listproduc0_.productName as productN4_1_1_, listproduc0_.productPrice as productP5_1_1_ from dbo.product listproduc0_ where listproduc0_.categoryID=?
     Hibernate: select listproduc0_.categoryID as category6_1_0_, listproduc0_.productID as productI1_1_0_, listproduc0_.productID as productI1_1_1_, listproduc0_.categoryID as category6_1_1_, listproduc0_.productDescription as productD2_1_1_, listproduc0_.productImage as productI3_1_1_, listproduc0_.productName as productN4_1_1_, listproduc0_.productPrice as productP5_1_1_ from dbo.product listproduc0_ where listproduc0_.categoryID=?
     Hibernate: select users0_.userID as userID1_2_, users0_.userEmail as userEmai2_2_, users0_.userName as userName3_2_, users0_.userPass as userPass4_2_, users0_.userRole as userRole5_2_ from dbo.users users0_ where users0_.userEmail=?
     Hibernate: insert into dbo.users (userEmail, userName, userPass, userRole, userID) values (?, ?, ?, ?, ?)
     Sep 08, 2017 9:36:59 PM org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper logExceptions
     WARN: SQL Error: 544, SQLState: 23000
     Sep 08, 2017 9:36:59 PM org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper logExceptions
     ERROR: Cannot insert explicit value for identity column in table ‘Users’ when IDENTITY_INSERT is set to OFF.
     Sep 08, 2017 9:36:59 PM org.hibernate.engine.jdbc.batch.internal.AbstractBatchImpl release
     INFO: HHH000010: On release of batch it still contained JDBC statements
     Sep 08, 2017 9:36:59 PM org.hibernate.internal.ExceptionMapperStandardImpl mapManagedFlushFailure
     ERROR: HHH000346: Error during managed flush [org.hibernate.exception.ConstraintViolationException: could not execute statement]
     javax.persistence.PersistenceException: org.hibernate.exception.ConstraintViolationException: could not execute statement
     at org.hibernate.internal.ExceptionConverterImpl.convert(ExceptionConverterImpl.java:147)
     at org.hibernate.internal.ExceptionConverterImpl.convert(ExceptionConverterImpl.java:155)
     at org.hibernate.internal.ExceptionConverterImpl.convert(ExceptionConverterImpl.java:162)
     at org.hibernate.internal.SessionImpl.doFlush(SessionImpl.java:1411)
     at org.hibernate.internal.SessionImpl.managedFlush(SessionImpl.java:475)
     at org.hibernate.internal.SessionImpl.flushBeforeTransactionCompletion(SessionImpl.java:3168)
     at org.hibernate.internal.SessionImpl.beforeTransactionCompletion(SessionImpl.java:2382)
     at org.hibernate.engine.jdbc.internal.JdbcCoordinatorImpl.beforeTransactionCompletion(JdbcCoordinatorImpl.java:467)
     at org.hibernate.resource.transaction.backend.jdbc.internal.JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl.beforeCompletionCallback(JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl.java:146)
     at org.hibernate.resource.transaction.backend.jdbc.internal.JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl.access$100(JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl.java:38)
     at org.hibernate.resource.transaction.backend.jdbc.internal.JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl$TransactionDriverControlImpl.commit(JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl.java:220)
     at org.hibernate.engine.transaction.internal.TransactionImpl.commit(TransactionImpl.java:68)
     at dao.AccountDao.insertUser(AccountDao.java:19)
     at controller.AccountController.registerUser(AccountController.java:62)
     at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
     at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
     at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
     at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
     at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.doInvoke(InvocableHandlerMethod.java:221)
     at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:136)
     at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:114)
     at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:827)
     at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:738)
     at org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:85)
     at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:963)
     at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:897)
     at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:970)
     at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doPost(FrameworkServlet.java:872)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:650)
     at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:846)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:731)
     at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:303)
     at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:208)
     at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)
     at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:241)
     at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:208)
     at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:218)
     at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:110)
     at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:506)
     at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:169)
     at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:103)
     at org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:962)
     at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:116)
     at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:445)
     at org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process(AbstractHttp11Processor.java:1115)
     at org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:637)
     at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$SocketProcessor.run(JIoEndpoint.java:316)
     at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
     at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
     at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
     at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
     Caused by: org.hibernate.exception.ConstraintViolationException: could not execute statement
     at org.hibernate.exception.internal.SQLStateConversionDelegate.convert(SQLStateConversionDelegate.java:112)
     at org.hibernate.exception.internal.StandardSQLExceptionConverter.convert(StandardSQLExceptionConverter.java:42)
     at org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper.convert(SqlExceptionHelper.java:111)
     at org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper.convert(SqlExceptionHelper.java:97)
     at org.hibernate.engine.jdbc.internal.ResultSetReturnImpl.executeUpdate(ResultSetReturnImpl.java:207)
     at org.hibernate.engine.jdbc.batch.internal.NonBatchingBatch.addToBatch(NonBatchingBatch.java:45)
     at org.hibernate.persister.entity.AbstractEntityPersister.insert(AbstractEntityPersister.java:2934)
     at org.hibernate.persister.entity.AbstractEntityPersister.insert(AbstractEntityPersister.java:3434)
     at org.hibernate.action.internal.EntityInsertAction.execute(EntityInsertAction.java:89)
     at org.hibernate.engine.spi.ActionQueue.executeActions(ActionQueue.java:582)
     at org.hibernate.engine.spi.ActionQueue.executeActions(ActionQueue.java:456)
     at org.hibernate.event.internal.AbstractFlushingEventListener.performExecutions(AbstractFlushingEventListener.java:337)
     at org.hibernate.event.internal.DefaultFlushEventListener.onFlush(DefaultFlushEventListener.java:39)
     at org.hibernate.internal.SessionImpl.doFlush(SessionImpl.java:1405)
     … 47 more
     Caused by: java.sql.SQLException: Cannot insert explicit value for identity column in table ‘Users’ when IDENTITY_INSERT is set to OFF.
     at net.sourceforge.jtds.jdbc.SQLDiagnostic.addDiagnostic(SQLDiagnostic.java:372)
     at net.sourceforge.jtds.jdbc.TdsCore.tdsErrorToken(TdsCore.java:2988)
     at net.sourceforge.jtds.jdbc.TdsCore.nextToken(TdsCore.java:2421)
     at net.sourceforge.jtds.jdbc.TdsCore.getMoreResults(TdsCore.java:671)
     at net.sourceforge.jtds.jdbc.JtdsStatement.processResults(JtdsStatement.java:613)
     at net.sourceforge.jtds.jdbc.JtdsStatement.executeSQL(JtdsStatement.java:572)
     at net.sourceforge.jtds.jdbc.JtdsPreparedStatement.executeUpdate(JtdsPreparedStatement.java:727)
     at org.hibernate.engine.jdbc.internal.ResultSetReturnImpl.executeUpdate(ResultSetReturnImpl.java:204)
     … 56 more
     Sep 08, 2017 9:36:59 PM org.springframework.web.servlet.PageNotFound noHandlerFound
     WARNING: No mapping found for HTTP request with URI [/ShopWeb/account/%3Cc:url%20value=] in DispatcherServlet with name ‘dispatcher’
     đây ạ

     1. trần văn cừ

      - Edit

      model đây ạ:

      package model;

      import javax.persistence.Entity;
      import javax.persistence.Id;
      @Entity(name=”users”)
      public class Users {
      @Id
      private long userID;
      private String userName;
      private String userEmail;
      private String userPass;
      private boolean userRole;
      public long getUserID() {
      return userID;
      }
      public void setUserID(long userID) {
      this.userID = userID;
      }
      public String getUserName() {
      return userName;
      }
      public void setUserName(String userName) {
      this.userName = userName;
      }
      public String getUserEmail() {
      return userEmail;
      }
      public void setUserEmail(String userEmail) {
      this.userEmail = userEmail;
      }
      public String getUserPass() {
      return userPass;
      }
      public void setUserPass(String userPass) {
      this.userPass = userPass;
      }
      public boolean isUserRole() {
      return userRole;
      }
      public void setUserRole(boolean userRole) {
      this.userRole = userRole;
      }
      public Users() {
      super();
      // TODO Auto-generated constructor stub
      }
      public Users(long userID, String userName, String userEmail, String userPass, boolean userRole) {
      super();
      this.userID = userID;
      this.userName = userName;
      this.userEmail = userEmail;
      this.userPass = userPass;
      this.userRole = userRole;
      }

      }

     2. public class AccountDao {
      public boolean insertUser(Users user) {
      Session session = null;
      try {

      session = HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession();
      Transaction transaction = session.beginTransaction();
      session.save(user);

      transaction.commit();
      return true;
      } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
      }
      return false;
      }

     3. Bạn ơi mình thấy code ban viết ok mỉnh chạy thử cũng ok.
      Bạn thử cho khóa chính của Users tự động tăng coi còn lỗi không nha.

 1. ad giúp em với ạ phần register

  HTTP Status 500 – java.lang.IllegalStateException: Neither BindingResult nor plain target object for bean name ‘userForm’ available as request attribute

  type Exception report

  message java.lang.IllegalStateException: Neither BindingResult nor plain target object for bean name ‘userForm’ available as request attribute

  description The server encountered an internal error that prevented it from fulfilling this request.

  exception
  org.apache.jasper.JasperException: java.lang.IllegalStateException: Neither BindingResult nor plain target object for bean name ‘userForm’ available as request attribute
  org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.handleJspException(JspServletWrapper.java:560)
  org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:471)
  org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:396)
  org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:340)
  javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729)
  org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)
  org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceView.renderMergedOutputModel(InternalResourceView.java:209)
  org.springframework.web.servlet.view.AbstractView.render(AbstractView.java:266)
  org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.render(DispatcherServlet.java:1225)
  org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.processDispatchResult(DispatcherServlet.java:1012)
  org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:959)
  org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:876)
  org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:961)
  org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:852)
  javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:622)
  org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:837)
  javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729)
  org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)

  root cause
  java.lang.IllegalStateException: Neither BindingResult nor plain target object for bean name ‘userForm’ available as request attribute
  org.springframework.web.servlet.support.BindStatus.(BindStatus.java:141)
  org.springframework.web.servlet.tags.form.AbstractDataBoundFormElementTag.getBindStatus(AbstractDataBoundFormElementTag.java:168)
  org.springframework.web.servlet.tags.form.AbstractDataBoundFormElementTag.getPropertyPath(AbstractDataBoundFormElementTag.java:188)
  org.springframework.web.servlet.tags.form.AbstractDataBoundFormElementTag.getName(AbstractDataBoundFormElementTag.java:154)
  org.springframework.web.servlet.tags.form.AbstractDataBoundFormElementTag.autogenerateId(AbstractDataBoundFormElementTag.java:141)
  org.springframework.web.servlet.tags.form.AbstractDataBoundFormElementTag.resolveId(AbstractDataBoundFormElementTag.java:132)
  org.springframework.web.servlet.tags.form.AbstractDataBoundFormElementTag.writeDefaultAttributes(AbstractDataBoundFormElementTag.java:116)
  org.springframework.web.servlet.tags.form.AbstractHtmlElementTag.writeDefaultAttributes(AbstractHtmlElementTag.java:422)
  org.springframework.web.servlet.tags.form.InputTag.writeTagContent(InputTag.java:142)
  org.springframework.web.servlet.tags.form.AbstractFormTag.doStartTagInternal(AbstractFormTag.java:84)
  org.springframework.web.servlet.tags.RequestContextAwareTag.doStartTag(RequestContextAwareTag.java:80)
  org.apache.jsp.WEB_002dINF.pages.register_jsp._jspx_meth_form_005fpassword_005f0(register_jsp.java:338)
  org.apache.jsp.WEB_002dINF.pages.register_jsp._jspService(register_jsp.java:197)
  org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70)
  javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729)
  org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:438)
  org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:396)
  org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:340)
  javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729)
  org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)
  org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceView.renderMergedOutputModel(InternalResourceView.java:209)
  org.springframework.web.servlet.view.AbstractView.render(AbstractView.java:266)
  org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.render(DispatcherServlet.java:1225)
  org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.processDispatchResult(DispatcherServlet.java:1012)
  org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:959)
  org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:876)
  org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:961)
  org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:852)
  javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:622)
  org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:837)
  javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729)
  org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)

  note The full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/8.0.45 logs.

  Apache Tomcat/8.0.45

Bình luận

Loading...