Bài 8: Shape trong JavaFx

Lớp Shape trong JavaFx cung cấp định nghĩa các thuộc tính chung cho các đối tượng đại diện cho một số…